www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 1, nr. 3 (2003) 
1. Małgorzata Adamczuk:
Dobowe rozmieszczenie liczebności wioślarek (Cladocera) w mezotroficznym jeziorze Piaseczno i jego przyczyny
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 361-368
(pobierz wersję PDF)
2. Elżbieta Jolanta Bielińska, Halina Smal, Modest Misztal, Sławomir Ligęza:
Aktywność enzymatyczna w glebach strefy przybrzeżnej jezior Piaseczno, Łukie i Moszne
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 369-375
(pobierz wersję PDF)
3. Wiktor Bojar:
Sezonowe zmiany zawartości metali ciężkich w wodach wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 377-384
(pobierz wersję PDF)
4. Andrzej Demetraki-Paleolog:
Kształtowanie się liczebności i biomasy wrotków (Rotatoria) w sześciu płytkich jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 385-393
(pobierz wersję PDF)
5. Zbigniew Dobrzański, Katarzyna Chojnacka, Helena Górecka, Andrzej Chojnacki, J. Wiśniewski:
Jaja drobiu wodnego jako indykator skażenia środowiska wiejskiego
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 395-401
(pobierz wersję PDF)
6. Małgorzata Dukowska, Maria Grzybkowska, Eliza Szczerkowska, Mariusz Tszydel:
Materia organiczna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie. 1. Dynamika sezonowa bentonicznej i transportowanej materii organicznej w rozmaitych siedliskach - reakcja bentofauny
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 403-416
(pobierz wersję PDF)
7. Roman Dziedzic, Marian Flis, Mariusz Wójcik, Mariusz Wójcik:
Masa tuszy byków jeleni (Cervus elaphus L.) na Lubelszczyźnie
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 417-425
(pobierz wersję PDF)
8. Renata Gamrat, Małgorzata Raniszewska:
Roślinność wodnego użytku ekologicznego "Stawek przy ulicy Śródleśnej" w Szczecinie
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 427-432
(pobierz wersję PDF)
9. Małgorzata Gorzel, Grzegorz Grzywaczewski:
Pokarm pójdźki (Athene noctua Scop. 1769) w krajobrazie rolniczym okolic Lublina
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 433-440
(pobierz wersję PDF)
10. Jarosław Groberek, Roman Niżnikowski, Kamila A. Sosińska, Michał Marciniec:
Żerowanie polskich wrzosówek wypasanych na terenach odłogowanych w trakcie sezonu wegetacyjnego
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 441-446
(pobierz wersję PDF)
11. Maria Jędruszczak, Marian Wesołowski, Henryk Smolarz, Renata Antoszek:
Organizacja fitocenozy w pierwszym roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji roślinnej
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 447-451
(pobierz wersję PDF)
12. Róża Kochanowska, Renata Gamrat:
Bioróżnorodność śródpolnych kompleksowych użytków ekologicznych na Nizinie Szczecińskiej
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 453-458
(pobierz wersję PDF)
13. Marcin Kolejko:
Struktura wiekowa i tempo wzrostu karasia srebrzystego i karasia pospolitego w dwu zróżnicowanych troficznie jeziorach Poleskiego Parku Narodowego
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 459-463
(pobierz wersję PDF)
14. Sławomir Ligęza, Halina Smal, Modest Misztal:
Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód gruntowych torfowiska i przyległego litoralu jez. Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 465-470
(pobierz wersję PDF)
15. Tomasz Mieczan:
Dynamika sezonowych zmian peryfitonowych orzęsków (Ciliata) w eutroficznym jeziorze Rotcze
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 471-477
(pobierz wersję PDF)
16. Tomasz Mieczan:
Preliminary study on planktonic ciliates in slightly eutrophic lake Uściwierz
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 479-484
(pobierz wersję PDF)
17. Krzysztof Pawlęga:
Sprężykowate (Coleoptera: Elateridae) środowisk wilgotnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 485-491
(pobierz wersję PDF)
18. Wojciech Płaska:
Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica) jako wskaźniki stanu ekologicznego wód płynących (badania wstępne)
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 493-499
(pobierz wersję PDF)
19. Stanisław Radwan, Wojciech Płaska, Joanna Sender, Wojciech Zwolski, Władysława Wojciechowska:
Struktura biocenoz wodnych trzech płytkich jezior Polesia Lubelskiego (wschodnia Polska) o różnej trofii
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 501-512
(pobierz wersję PDF)
20. Jacek Rechulicz:
Cechy merystyczne i biometryczne słonecznicy - Leucaspius delineatus (Heckel 1843) z jeziora Długie w Poleskim Parku Narodowym
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 513-520
(pobierz wersję PDF)
21. Artur Serafin, Krzysztof Czernaś:
Sezonowe zmiany produkcji pierwotnej i koncentracji chlorofilu-a glonów śródjezierza i strefy przybrzeżnej mezotroficznego jeziora Piaseczno w latach 2001-2002
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 521-527
(pobierz wersję PDF)
22. Mirosław Skorbiłowicz:
Zanieczyszczenia antropogeniczne cieków na obszarze bagiennej doliny górnej Narwi od Suraża do Tykocina
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 529-538
(pobierz wersję PDF)
23. Przemysław Stachyra, Mirosław Tchórzewski, Tomasz Kobylas, Paweł Marczakowski:
Występowanie, zagrożenia oraz propozycje ochrony płazów, gadów i ptaków Puszczy Solskiej (Kotlina Sandomierska)
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 539-545
(pobierz wersję PDF)
24. Robert Stryjecki:
Fauna wodopójek (Acari, Hydrachnidia) kanałów wodnych Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 547-555
(pobierz wersję PDF)
25. Eliza Szczerkowska, Maria Grzybkowska, Małgorzata Dukowska, Mariusz Tszydel:
Materia organiczna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie. 2. Wysokość przepływu a "oporność" siedlisk
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 557-567
(pobierz wersję PDF)
26. Agnieszka Szczurowska:
Flora glonów torfowisk rezerwatu "Międzyrzeki" w Roztoczańskim Parku Narodowym
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 569-574
(pobierz wersję PDF)
27. Radosław Ścibior:
Bioróżnorodność stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) wilgotnych biotopów Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 575-584
(pobierz wersję PDF)
28. Mariusz Tszydel, Eliza Szczerkowska, Maria Grzybkowska, Małgorzata Dukowska:
Parametry populacyjne chruścików (Trichoptera) w dominujących siedliskach rzeki o permanentnie zmienianym przepływie
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 585-593
(pobierz wersję PDF)
29. Zofia Tyszkiewicz:
Zbiorowiska grzybów trzech gleb torfowo-murszowych słabo zmurszałych
vol. 1, nr. 3 (2003), pp. 595-600
(pobierz wersję PDF)