www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 11, nr. 2 (2008) 
1. Grażyna Balcerowska, Ryszard Siuda, Czesław Sadowski:
Modelowanie zawartości materiału porażonego fuzariozą w rozdrobnionym ziarnie pszenicy na podstawie odbiciowych widm optycznych rejestrowanych w różnych zakresach długości fali
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 323-334
(pobierz wersję PDF)
2. Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki:
Zależność między suszą meteorologiczną a rolniczą w uprawie buraka cukrowego w okresie wiosennym na glebach o różnej retencji użytecznej
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 335-344
(pobierz wersję PDF)
3. Irena Brzozowska, Jan Brzozowski:
Skuteczność odchwaszczania pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 345-356
(pobierz wersję PDF)
4. Małgorzata Czarnecka, Robert Kalbarczyk:
Warunki meteorologiczne kształtujące zmienność stężenia pyłu zawieszonego na Pomorzu
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 357-368
(pobierz wersję PDF)
5. Tomasz Konstanty Dobek:
Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 369-379
(pobierz wersję PDF)
6. Krzysztof Gęsiński:
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem w uprawie komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) na wybrane właściwości chemiczne gleby
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 381-391
(pobierz wersję PDF)
7. Andrzej Grabowski, Ryszard Siuda, Leszek Lenc, Stanisław Grundas:
Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 393-402
(pobierz wersję PDF)
8. Robert Idziak, Zenon Woźnica:
Skuteczność chwastobójcza herbicydu Callisto 100 SC stosowanego z adiuwantami i nawozem mineralnym
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 403-410
(pobierz wersję PDF)
9. Tomasz Jakubowski:
Zależność między promieniowaniem mikrofalowym a zawartością azotanów w bulwach ziemniaków w trakcie ich przechowywania
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 411-418
(pobierz wersję PDF)
10. Eliza Kalbarczyk:
Niedobory opadów atmosferycznych ograniczające plon pszenżyta jarego w północno-zachodniej Polsce
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 419-428
(pobierz wersję PDF)
11. Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski :
Wpływ zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion o niskiej zdolności kiełkowania
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 429-435
(pobierz wersję PDF)
12. Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz-Rudnicka:
Efekty nawadniania roślin jagodowych
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 437-442
(pobierz wersję PDF)
13. Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk:
Wpływ parametrów roboczych siewnika S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym na jakość siewu nasion buraków ćwikłowych
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 443-448
(pobierz wersję PDF)
14. Barbara Krzysztofik:
Wpływ miejsca przechowywania na zmiany cech jakościowych bulw ziemniaka
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 449-456
(pobierz wersję PDF)
15. Kazimierz Noworolnik:
Wpływ jakości gleby na plonowanie pszenicy jarej i jęczmienia jarego
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 457-464
(pobierz wersję PDF)
16. Halina Ostoja, Marek Cierach :
Wpływ działania soli wapniowych na strukturę mięsa wołowego
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 465-465
(pobierz wersję PDF)
17. Ewa Ostrowska-Ligęza, Andrzej Lenart:
Wpływ aktywności wody i naprężenia ściskającego na odkształcenie wybranych składników napoju kakaowego w proszku
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 475-485
(pobierz wersję PDF)
18. Janusz Ostrowski, Leszek Łabędzki, Ewa Kanecka-Geszke, Wanda Kowalik:
Kartograficzna prezentacja glebowych niedoborów wodnych dla buraka cukrowego oszacowanych z zastosowaniem modelu CROPDEF
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 487-497
(pobierz wersję PDF)
19. Renata Różyło, Janusz Laskowski:
Wpływ dodatku produktów z amarantusa na cechy tekstury miękiszu pieczywa
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 499-508
(pobierz wersję PDF)
20. Ewa Rumasz-Rudnicka, Zdzisław Koszański, Tomasz Korybut Woroniecki:
Efekty nawadniania niektórych warzyw
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 509-517
(pobierz wersję PDF)
21. Piotr Szulc, Magdalena Rybus-Zając, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak:
Wpływ fusarium culmorum na zawartość chlorofilu w zależności od dawki azotu i sposobu nawożenia
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 519-526
(pobierz wersję PDF)
22. Tomasz Korybut Woroniecki, Ewa Rumasz-Rudnicka:
Zanieczyszczenie wód gruntowych NH4+, NO3-, PO43- i K+ + w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 527-538
(pobierz wersję PDF)
23. Andrzej Woźniak, , Marta Wesołowska-Trojanowska, Dariusz Gontarz:
Jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach następstwa roślin
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 539-544
(pobierz wersję PDF)
24. Agnieszka Wójtowicz:
Wpływ nawilżania surowców oraz parametrów procesu ekstruzji na wybrane cechy zbożowych kaszek błyskawicznych
vol. 11, nr. 2 (2008), pp. 545-556
(pobierz wersję PDF)