www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 5, nr. 1 (2005)


poprzedni numer    wróć do listy numerów    następny numer

 
1. Stanisław Pałys:
60 lat badań erozyjnych w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolni-czego Akademii Rolniczej w Lublinie
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 5-15
(pobierz wersję PDF)
2. Elżbieta Jolanta Bielińska, Tadeusz Węgorek:
Ocena oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na aktywność enzymatyczną gleby płowej
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 17-24
(pobierz wersję PDF)
3. Marek Domoradzki, Wojciech Korpal:
Rozdział gęstościowy nasion pietruszki
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 25-30
(pobierz wersję PDF)
4. Józef Hernik:
Model zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 31-38
(pobierz wersję PDF)
5. Małgorzata Iwanek:
Badanie współczynnika filtracji gleb metodą polową i w laboratorium
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 39-47
(pobierz wersję PDF)
6. Krzysztof Koreleski:
Wybrane zagadnienia przeciwerozyjnej ochrony gleb w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 49-55
(pobierz wersję PDF)
7. Dariusz Kowalski, Jan Rubaj, Marcin Widomski:
Wpływ wyposażenia tarasów w rowy infiltracyjne na stosunki wodne stoku w warunkach obiektu Olszanka
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 57-64
(pobierz wersję PDF)
8. Paweł Licznar:
Ocena możliwości stosowania sztucznych sieci neuronowych dla określania średniej rocznej wartości wskaźnika erozyjności deszczy
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 65-74
(pobierz wersję PDF)
9. Krzysztof Maślanka, Agnieszka Policht :
Wstępna ocena nowych technologii przeciwdziałań ruchom osuwiskowym
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 75-83
(pobierz wersję PDF)
10. Andrzej Mazur:
Erozja gleb w rolniczej zlewni z okresowym odpływem wody na Wyżynie Lubelskiej w latach 1999-2003
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 85-92
(pobierz wersję PDF)
11. Tadeusz Orlik, Krzysztof Jóźwiakowski, Michał Marzec:
Rola użytku zielonego w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych pochodzących z rolnictwa na terenie urzeźbionym
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 93-101
(pobierz wersję PDF)
12. Jan Paluszek:
Zastosowanie hydrożelu viterra do ulepszania i ochrony gleb przed erozją wodną
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 103-110
(pobierz wersję PDF)
13. Stanisław Podsiadłowski:
Znaczenie zintegrowanej uprawy gleby w ograniczaniu deflacji gleb
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 111-120
(pobierz wersję PDF)
14. Paweł Prokop:
Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie)
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 121-128
(pobierz wersję PDF)
15. Jerzy Rejman, Jan Paluszek:
Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 129-135
(pobierz wersję PDF)
16. Wojciech Rybiński, Stanisław Pietruszewski, Krzysztof Kornarzyński:
Wpływ synergistycznych traktowań polem magnetycznym i chemomutagenem (MNU) na zmienność cech struktury plonu lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.)
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 137-147
(pobierz wersję PDF)
17. Anna Stankiewicz:
Identyfikacja zmiennych w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego roślinnych materiałów lepkosprężystych na podstawie funkcji pełzania
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 149-166
18. Szymon Szewrański:
Wstępna ocena natężenia erozji rozbryzgowej na glebie lessowej
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 167-178
(pobierz wersję PDF)
19. Sławomir Szymczyk, Urszula Szyperek :
Erozja chemiczna gleb obszarów pojeziernych. Cz. 1. Odpływ mineralnych związków azotu
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 175-183
(pobierz wersję PDF)
20. Urszula Szyperek, Sławomir Szymczyk :
Erozja chemiczna gleb obszarów pojeziernych. Cz. 2. Odpływ fosforu
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 185-192
(pobierz wersję PDF)
21. Zbigniew Wasąg:
Możliwości finansowania przedsięwzięć mających na celu ochronę gleb przed erozją
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 193-200
(pobierz wersję PDF)
22. Rafał Wawer:
Cyfrowy model zlewni jako podstawa do planowania melioracji przeciwerowyjnych w zlewniach rolniczych
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 201-209
(pobierz wersję PDF)
23. Tadeusz Węgorek, Artur Kraszkiewicz:
Dynamika wzrostu robinii akacjowej (Robinia pseudacacia L.) W zadrzewieniu śródpolnym na glebach lessowych
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 211-218
(pobierz wersję PDF)
24. Tomasz Zubala:
Możliwość retencjonowania odpływu na przykładzie wybranej mikrozlewni lessowej
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 219-228
(pobierz wersję PDF)
25. Romuald Żmuda, Józef Sasik, Szymon Szewrański:
Analiza potrzeb zmian zagospodarowania przestrzennego wzgórz trzebnickich w aspekcie ochrony przed erozją wodną gleb
vol. 5, nr. 1 (2005), pp. 229-237
(pobierz wersję PDF)