www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 5, nr. 3 (2005) 
1. Stanisław Bac, Andrzej Żyromski :
Kształtowanie wiosennych zasobów wody w glebie przez czynniki hydrometeorologiczne
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 487-499
(pobierz wersję PDF)
2. Grzegorz Basista, Bogusław Cieślikowski:
Modelowanie ruchu cząstki granulatu nawozowego przy uwzględnieniu zmienności płaszczyzny wirowania tarczy rozsiewacza
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 501-506
(pobierz wersję PDF)
3. Wiesław Bednarek:
Fizykochemiczne właściwości gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 507-512
(pobierz wersję PDF)
4. Małgorzata Biniak, Andrzej Żyromski :
Temperatura powietrza jako czynnik prognostyczny zasobów wodnych gleby wiosną
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 513-524
(pobierz wersję PDF)
5. Jerzy Bohdziewicz:
Próba doboru modelu reologicznego tkanki warzyw rzepowatych na podstawie testu relaksacji naprężeń
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 525-534
(pobierz wersję PDF)
6. Monika Bojanowska:
Wpływ antropogenicznej platyny na elementy środowiska
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 535-541
(pobierz wersję PDF)
7. Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś:
Zmienność warunków higrycznych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1883-2003
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 543-554
(pobierz wersję PDF)
8. Małgorzata Brzezińska, Teresa Włodarczyk, Witold Stępniewski, Grażyna Przywara:
Wpływ stanu natlenienia na aktywność katalazy w glebie (Orthic Luvisol)
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 555-565
(pobierz wersję PDF)
9. Halina Buczkowska, Hanna Bednarek:
Ocena plonowania dwóch odmian papryki słodkiej w polu w odniesieniu do warunków termicznych
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 567-575
(pobierz wersję PDF)
10. Tadeusz Chodak, Jarosława Kaszubkiewicz, Wanda Tasz:
Skład granulometryczny i zawartość makroskładników w materiale glebowym zmywanym w wyniku erozji powierzchniowej
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 577-587
(pobierz wersję PDF)
11. Bogusław Cieślikowski:
Analiza procesu drganiowego tarczy rozsiewacza nawozowego
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 589-594
(pobierz wersję PDF)
12. Małgorzata Czarnecka :
Opady w czasie występowania odwilży glebowych na Pomorzu
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 595-605
(pobierz wersję PDF)
13. Marek Domoradzki, Wojciech Korpal:
Wpływ wielkości wybranych nasion warzyw na ich kiełkowanie
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 607-612
(pobierz wersję PDF)
14. Jarosław Frączek, Rafał Stokłosa:
Uszkodzenia nasion fasoli w warunkach obciążeń dynamicznych i statycznych
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 613-623
(pobierz wersję PDF)
15. Piotr Gliński, Zofia Stępniewska:
Właściwości oksydoredukcyjne erodowanych gleb lessowych w dolinie Ciemięgi
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 625-635
(pobierz wersję PDF)
16. Bożena Gładyszewska, Agata Dziwulska, Jacek Gowin:
Metoda wyznaczania dawki energii promieniowania laserowego w procesie stymulacji nasion wiązką rozbieżną
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 637-643
(pobierz wersję PDF)
17. Krzysztof Gołacki, Anna Stankiewicz, Zbigniew Stropek:
Wpływ prędkości deformacji na wybrane charakterystyki lepkosprężystych materiałów roślinnych
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 645-655
(pobierz wersję PDF)
18. Jan Kossowski:
Związek amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie przypowierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 657-667
(pobierz wersję PDF)
19. Czesław Koźmiński, Bożena Michalska:
Prawdopodobieństwo usłonecznienia rzeczywistego w Polsce
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 669-682
(pobierz wersję PDF)
20. Andrzej Kruczek, Hanna Sulewska:
Wpływ sposobu nawożenia, terminu siewu i odmian na gromadzenie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 683-694
(pobierz wersję PDF)
21. Waldemar Martyn, Barbara Skwaryło - Bednarz:
Właściwości biologiczne gleb lekkich występujących w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 695-704
(pobierz wersję PDF)
22. Tadeusz Orlik, Radomir Obroślak:
Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 705-710
(pobierz wersję PDF)
23. Marek Podlasiński:
Metoda określania ilości erozyjnie przemieszczanego materiału na podstawie pomiaru stożków deluwialnych-piaszczystych
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 711-721
(pobierz wersję PDF)
24. Ewa Rożek:
Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum)
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 723-726
(pobierz wersję PDF)
25. Andrzej Sałata:
Zależność między wartością wskaźnika ostrości zimy a wczesnością i strukturą plonu rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 727-736
(pobierz wersję PDF)
26. Jan Szajda, Dariusz Kowalski, Wenanty Olszta:
Wielkości ewapotranspiracji wskaźnikowej w zależności od warunków siedliskowych
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 737-744
(pobierz wersję PDF)
27. Bogusław Usowicz, Wojciech Marczewski:
Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą
vol. 5, nr. 3 (2005), pp. 745-757