www.old.acta-agrophysica.org / polrocznik

vol. 8, nr. 3 (2006) 
1. Małgorzata Dziewanowska, Tomasz Dobek:
Wartości cieplne liści wybranych gatunków drzew zbieranych na terenach zabudowanych
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 551-558
(pobierz wersję PDF)
2. Maria Flis-Bujak, Małgorzata Dąbek-Szreniawska, Grażyna Żukowska:
Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 559-568
(pobierz wersję PDF)
3. Aleksandra Głowacka:
Wpływ monokultury, płodozmianu i uprawy współrzędnej na bioróŜnorodność chwastów w pszenicy jarej
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 569-577
(pobierz wersję PDF)
4. Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur:
Akumulacja mikroelementów w biomasie owsa oraz ich dostępność w glebie nawożonej kompostem z odpadów roślinnych
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 579-590
(pobierz wersję PDF)
5. Piotr Gradziuk:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 591-601
(pobierz wersję PDF)
6. Ewa Jabłońska-Ryś, Marta Zalewska-Korona:
Zawartość steroli w selerze korzeniowym
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 603-609
(pobierz wersję PDF)
7. Małgorzata Kawecka, Jan Dyduch:
Ocena cech biometrycznych i potencjału plonotwórczego roślin kilku odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w uprawie polowej na zbiór pęczkowy. Ocena potencjału plonotwórczego
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 611-617
(pobierz wersję PDF)
8. Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski, Agnieszka Bochniarz:
Kumulacja metali ciężkich w jabłkach odmiany Szampion pozyskanych z sadów zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich województwa lubelskiego
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 619-628
(pobierz wersję PDF)
9. Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk, Małgorzata Cegiełko:
Badania podatności kłosów pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na porażenie przez Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 629-636
(pobierz wersję PDF)
10. Barbara Kołodziej :
Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie babki lancetowatej (Plantago lanceolata L.)
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 637-647
(pobierz wersję PDF)
11. Krzysztof Kowalczyk, Danuta Miazga, Anthony J. Worland, Edyta Paczos-Grzęda, Maria Chrząstek, Agnieszka Jakubczak:
Plejotropowe efekty genów Ppd-B1 na plon i jego komponenty w liniach rekombinacyjnych pszenicy zwyczajnej cv. Mercia w warunkach Polski
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 649-655
(pobierz wersję PDF)
12. Beata Król:
Wpływ terminu zbioru na plony oraz wartość technologiczną nasion żmijowca babkowatego (Echium plantagineum L.)
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 657-662
(pobierz wersję PDF)
13. Robert Kuraszkiewicz, Edward Pałys, Piotr Kraska:
Następczy wpływ roślin ochronnych na masę korzeniową wsiewek śródplonowych na glebie lekkiej
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 663-669
(pobierz wersję PDF)
14. Joanna Kurus:
Zwartość niektórych składników pokarmowych i mineralnych w buraku cukrowym w zaleŜności od nawoŜenia azotem i sposobów odchwaszczania
vol. 13, nr. 3 (2009), pp. 671-680
(pobierz wersję PDF)
15. Małgorzata Kwiecień:
Wpływ jęczmienia nagoziarnistego na skład mineralny i wytrzymałość kości piszczelowych kurcząt brojlerów
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 681-687
(pobierz wersję PDF)
16. Waldemar Martyn, Marek Jońca:
Właściwości chemiczne gleb pozostających przez 35 lat pod Centralnym Składowiskiem Siarki w KIZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 689-698
(pobierz wersję PDF)
17. Zbigniew Mazur, Teofil Mazur:
Skutki azotowej eutrofizacji gleb
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 699-705
(pobierz wersję PDF)
18. Zbigniew Mazur:
Udział wody i powietrza oraz ich wzajemne stosunki w glebie pod gruntowymi traktami komunikacyjnymi w wybranych stanowiskach powiatu zamojskiego
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 707-712
(pobierz wersję PDF)
19. Aleksandra Nadgórska-Socha, Iwona Łukasik, Ryszard Ciepał, Sylwia Pomierny:
Aktywność wybranych enzymów w glebie o zróżnicowanym poziomie obciążenia metalami ciężkimi
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 713-725
(pobierz wersję PDF)
20. Barbara Skwaryło-Bednarz:
Ogólna zawartość wybranych metali ciężkich w glebach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN)
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 727-733
(pobierz wersję PDF)
21. Mieczysław Wilczek, Marek Ćwintal, Barbara Kornas-Czuczwar, Roman Koper:
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w latach pełnego użytkowania
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 735-743
(pobierz wersję PDF)
22. Sylwia Winiarska:
Wpływ sposobu zakładania plantacji na wzrost i rozwój karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 745-753
(pobierz wersję PDF)
23. Andrzej Woźniak:
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i twardej (Triticum durum desf.) w zaleŜności od poziomu agrotechniki
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 755-763
(pobierz wersję PDF)
24. Anna Wójcikowska-Kapusta, Bożena Niemczuk:
Wpływ sposobu użytkowania na zawartość róŜnych form magnezu i potasu w profilach rędzin
vol. 8, nr. 3 (2006), pp. 765-771
(pobierz wersję PDF)