www.old.acta-agrophysica.org / monografie
1. 
Andrzej Wilczek, Wojciech Skierucha, Agnieszka Szypłowska:
Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity
Acta Agrophysica 2011 (6), 197
(Pobierz wersję PDF)
2. 
Joanna Lamorska, Jerzy Tys:
Physicochemical and health properties of fats
Acta Agrophysica 2011 (5), 196
(Pobierz wersję PDF)
3. 
Hanna Klikocka, Jarosław Sachajko:
Kompleksowa ocena agrotechnologii ziemniaka i pszenżyta jarego
Acta Agrophysica 2011 (4), 195
(Pobierz wersję PDF)
4. 
Agnieszka Wolińska, Zofia Stępniewska, Agnieszka Wołoszyn, Anna Pytlak, Agnieszka Dziuba:
Means of molecular nucleic acids analysis in soil investigations
Acta Agrophysica 2011 (3), 194
(Pobierz wersję PDF)
5. 
Jan Paluszek:
Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych Polski
Acta Agrophysica 2011 (2), 191
(Pobierz wersję PDF)
6. 
Joanna Wiącek, Marek Molenda, Józef Horabik:
Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach
Acta Agrophysica 2011 (1), 190
(Pobierz wersję PDF)
7. 
Paweł Szarlip, Teresa Włodarczyk, Małgorzata Brzezińska, Jan Gliński:
Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions
Acta Agrophysica 2010 (8), 187
(Pobierz wersję PDF)
8. 
Izabella Jackowska, Adam Kaczor:
Comprehensive solution of the problem of acidification of soils in the province of silesia caused by anthropogenic transformations
Acta Agrophysica 2010 (7), 186
(Pobierz wersję PDF)
9. 
Ed. by Jacek Leśny:
Agrometeorology research
Acta Agrophysica 2010 (6), 185
(Pobierz wersję PDF)
10. 
Ed. by Jacek Leśny:
Meteorology and climatology research
Acta Agrophysica 2010 (5), 184
(Pobierz wersję PDF)
11. 
Ed. by Jacek Leśny:
Climate change research
Acta Agrophysica 2010 (4), 183
(Pobierz wersję PDF)
12. 
Agnieszka Wolińska:
Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb polski
Acta Agrophysica 2010 (3), 180
(Pobierz wersję PDF)
13. 
Ed by B.H. Chojnicki:
Atmospheric heat and mass exchange research
Acta Agrophysica 2010 (2), 179
(Pobierz wersję PDF)
14. 
Alicja Szatanik-Kloc:
Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi
Acta Agrophysica 2010 (1), 176
(Pobierz wersję PDF)
15. 
Magdalena Ryżak, Piotr Bartmiński, Andrzej Bieganowski:
Metody wyzanaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych
Acta Agrophysica 2009 (4), 175
(Pobierz wersję PDF)
16. 
Wojciech Rybiński, Bogusłw Szot:
Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych i strączkowyc
Acta Agrophysica 2009 (3), 174
(Pobierz wersję PDF)
17. 
Ed. by Henryk Czachor:
Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych
Acta Agrophysica 2009 (2), 173
(Pobierz wersję PDF)
18. 
Ed. by Jacek Leśny:
Climate change and agriculture in Poland - impacts, mitigation and adaptation measures
Acta Agrophysica 2009 (1), 169
(Pobierz wersję PDF)
19. 
Tomasz Słowik, Izabella Jackowska, Wiesław Piekarski:
Problemy zanieczyszczenia środowiska przez infrastrukturę transportową na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Acta Agrophysica 2008 (5), 165
(Pobierz wersję PDF)
20. 
Jan Paluszek, Wojciech Żembrowski:
Ulepszanie gleb ulegających erozji w krajobrazie lessowym
Acta Agrophysica 2008 (4), 164
(Pobierz wersję PDF)
21. 
Stefania Jezierska-Tys, Magdalena Frąc:
Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczna gleby
Acta Agrophysica 2008 (3), 160
(Pobierz wersję PDF)
22. 
Piotr Baranowski:
Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości
Acta Agrophysica 2008 (2), 159
(Pobierz wersję PDF)
23. 
Artur Zdunek:
Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej
Acta Agrophysica 2008 (1), 155
(Pobierz wersję PDF)
24. 
Ewa A. Czyż, J. Lech Jugowar, Cezary Sławiński:
Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie
Acta Agrophysica 2007 (4), 150
(Pobierz wersję PDF)
25. 
Andrzej Plak :
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZAWARTOŚĆ I FORMY ARSENU W GLEBACH AGLOMERACJI LUBELSKIEJ
Acta Agrophysica 2007 (3), 149
(Pobierz wersję PDF)
26. 
Elżbieta Jolanta Bielińska , Henryk Domżał :
OCENA PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I STABILNOŚCI EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.
Acta Agrophysica 2007 (2), 145
(Pobierz wersję PDF)
27. 
Janusz Nowak, Małgorzata Bzowska-Bakalarz , Wojciech Przystupa:
Straty polowe w produkcji siana i kiszonek
Acta Agrophysica 2007 (1), 144
(Pobierz wersję PDF)
28. 
Adam Kuczyński:
Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu jabłek
Acta Agrophysica 2006 (5), 138
(Pobierz wersję PDF)
29. 
Jerzy Rejman:
Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych
Acta Agrophysica 2006 (3), 136
(Pobierz wersję PDF)
30. 
Małgorzata Brzezińska:
Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe)
Acta Agrophysica 2006 (2), 131
(Pobierz wersję PDF)
31. 
Stanisław Sosnowski:
Przyczyny powstawania uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli podczas zbioru
Acta Agrophysica 2006 (1), 130
(Pobierz wersję PDF)
32. 
Alicja Buczek:
Siedliskowe uwarunkowania, ekologia, zasoby i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. w makroregionie
Acta Agrophysica 2005 (9), 129
(Pobierz wersję PDF)
33. 
Antoni Miś:
Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Acta Agrophysica 2005 (8), 128
(Pobierz wersję PDF)
34. 
Stanisław Uziak, Zygmunt Brogowski, Tomasz Komornicki:
Właściwości frakcji granulometrycznych gleb wytworzonych z różnych utworów macierzystych
Acta Agrophysica 2004 (7), 124
(Pobierz wersję PDF)
35. 
Dorota Matyka-Sarzyńska, Zofia Sokołowska:
Właściwości fizykochemiczne utworów murszowych o różnym stopniu wtórnego przeobrażenia
Acta Agrophysica 2005 (6), 123
(Pobierz wersję PDF)
36. 
Wojciech Skierucha:
Wpływ temperatury na pomiar wilgotnosci gleby metodą reflektometryczną
Acta Agrophysica 2005 (5), 122
(Pobierz wersję PDF)
37. 
Wenanty Olszta , Dariusz Kowalski:
Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo
Acta Agrophysica 2005 (4), 121
(Pobierz wersję PDF)
38. 
Stefan Russel, Andrzej I. Wyczółkowski:
Metody oznaczania aktywności enzymów w glebie
Acta Agrophysica 2005 (3), 120
39. 
Urszula Kotowska, Teresa Włodarczyk:
Przemiany mineralnych form azotu w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami
Acta Agrophysica 2005 (2), 119
(Pobierz wersję PDF)
40. 
Andrzej Bieganowski:
Metrologiczne aspekty wyznaczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie
Acta Agrophysica 2005 (1), 118
(Pobierz wersję PDF)
41. 
Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Rafał Rybczyński:
Technologia produkcji kukurydzy cukrowej
Acta Agrophysica 2004 (8), 114
(Pobierz wersję PDF)
42. 
Zofia Stępniewska, Grażyna Przywara, Riccardo Paolo Bennicelli:
Reakcja roślin w warunkach anaerobiozy
Acta Agrophysica 2004 (7), 113
(Pobierz wersję PDF)
43. 
Ryusuke Hatano, Jerzy Lipiec:
Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil
Acta Agrophysica 2004 (6), 109
(Pobierz wersję PDF)
44. 
Mariusz Szymanek, Ignacy Niedziółka, Bohdan Dobrzański jr:
Właściwości fizyczne ziarna kukurydzy cukrowej w aspekcie jego mechanicznego odcinania
Acta Agrophysica 2004, 107
(Pobierz wersję PDF)
45. 
Bogusław Usowicz, Mieczysław Hajnos, Zofia Sokołowska, Grzegorz Józefaciuk, Grzegorz Bowanko, Jan Kossowski:
Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy
Acta Agrophysica 2004 (3), 103
(Pobierz wersję PDF)
46. 
Stanisław Grundas:
Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum Aestivum L.
Acta Agrophysica 2004 (2), 102
(Pobierz wersję PDF)
47. 
Marcin Turski, Barbara Witkowska-Walczak:
Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy
Acta Agrophysica 2004 (1), 101
(Pobierz wersję PDF)
48. 
Ryszard T. Walczak, Jan Gliński , Józef Horabik:
Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych
Acta Agrophysica 2003, 100
49. 
Jerzy Tys, Wiesław Piekarski, Izabella Jackowska, Adam Kaczor, Grzegorz Zając, Paweł Starobrat:
Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku
Acta Agrophysica 2003, 99
(Pobierz wersję PDF)
50. 
Jerzy Niewczas:
Metoda oceny zmian jakości materiałów rolniczych przy zastosowaniu tablic przejścia
Acta Agrophysica 2003, 94
(Pobierz wersję PDF)
51. 
Ryszard T. Walczak, Wanda Woźniak:
Zastosowanie fizyki w naukach rolniczych część II
Acta Agrophysica 2003, 93
52. 
Jarosław Frączek, Janusz Kaczorowski, Zbigniew Ślipek, Józef Horabik, Marek Molenda:
Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych
Acta Agrophysica 2003, 92
(Pobierz wersję PDF)
53. 
Radwan Stanisław:
Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym poleskiego parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego
Acta Agrophysica 2003, 91
54. 
Cezary Sławiński:
Wpływ fizycznych parametrów gleby na wartości współczynnika przewodnictwa wodnego (Badania modelowe)
Acta Agrophysica 2003, 90
(Pobierz wersję PDF)